Kennisstraat 8
5724 AP Ommel
T 06-51451926
info@vanbussel.nu

"Algemene voorwaarden"

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf B.V. gevestigd aan de Brand 10 te Asten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17099533;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf goederen levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf en de klant.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gedaan door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de klant,
voor de uitvoering waarvan derden worden c.q. dienen te worden betrokken
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf niet.
3.8 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.9 Vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden of de te leveren goederen te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering of van de levering daardoor worden beïnvloed. Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf bij eventuele nabestellin­gen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekenin­gen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
4.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf. Het is aan de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
5.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
6.3 Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf een aan haar gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daarop vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc., tijdig, dat wil zeggen voordat er door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.
6.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant
7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en ruimtes, waarvan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf zijn verstrekt, dan heeft Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
7.2 De klant dient ervoor zorg te dragen dat Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf tijdig, dat wil zeggen voordat er door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
b. de locatie waar Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke, voor zover mogelijk, ontruimd dient te zijn;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de bouwmaterialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf;
d. water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;
e. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder de locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen etc.
7.3 De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel om niet aan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf ter beschikking.
7.4 De klant dient Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
7.5 De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf of door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
7.6 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
7.7 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf­ de door haar te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werke­lijke afmetingen, dan heeft Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
7.8 De klant staat Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf toe gedurende de periode dat Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf werkzaamheden voor de klant verricht naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
7.9 De klant vrijwaart Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
7.10 De klant is verplicht het door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies.

Artikel 8 Bouwmaterialen
8.1 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken bouwmaterialen aangaat, gebruik maken van bouwmaterialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
8.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een bouwmateriaal, welke dan ook, zal door de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende bouwmateriaal.
8.3 Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven.

Artikel 9 Garantie
9.1 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde goederen zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf zich die zaken – naar haar keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
9.2 Indien op het geleverde goed dan wel op de verrichte werkzaamheden een garantie wordt gegeven, dan wordt dit schriftelijk met de klant overeengekomen.
9.3 Op van derden betrokken materialen of goederen wordt door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
9.4 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan een geleverd goed of aan het opgeleverde werk het gevolg is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
9.5 De klant is verplicht zo spoedig mogelijk na de constatering van een gebrek Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen.

.
Artikel 10 Annulering
10.1 In het geval dat de klant een aan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.
10.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 11 Leveringstermijnen
11.1 De door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
11.2 In het geval dat een door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 12 Oplevering
12.1 Een door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf uitgevoerd werk wordt geacht door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk in gebruik heeft genomen.
12.2 De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf te melden.
12.3 Na melding zoals verwoord in lid 2 van dit artikel is Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf verplicht om het gebrek te verhelpen, onverminderd het recht van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf om zich te beroepen op overmacht.
12.4 De klant is verplicht Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.
12.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, op een door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
13.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf, totdat alle vorderingen die Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
14.2 Zolang de eigendom van de goederen niet op de klant is overgegaan, mag de klant de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
14.3 De klant is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf te bewaren.
14.4 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitoefening van de rechten van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf te verrichten werkzaamheden.
15.3 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.4 Indien Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf materiaal of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker, aan wie het materiaal en/of gereedschap is uitgeleend.
15.5 De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
15.6 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
15.7 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf geleverde, sluit Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
15.8 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.9 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.10 Indien Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf wordt uitbetaald.
15.11 Alle aanspraken jegens Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf zijn ingediend, vervallen door verjaring met dien verstande dat voor de klant zijnde een particulier een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

 

Artikel 16 Overmacht
16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
16.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
16.3 Voor zover Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 17 Ontbinding
17.1 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
17.2 Voorts is Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
17.4 Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 18 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Bussel Metsel- en Montagebedrijf gevestigd is.